Vajrakilaya Drubchen Puja at Benchen Nangten Thosam Ling Shedra

Benchen Monaystery, December 8, 2021

༧སྐྱབས་རྗེ་ཡང་སྲིད་བསྟན་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡང་ལེ་ཤོད་བན་ཆེན་ནང་བསྟན་ཐོས་བསམ་གླིང་བཤད་གྲྭར་རིས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་རིམ་ཟབ་བདུན་ཕུར་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པའི་སྣང་བརྙན།

His Eminence Yangsi Tenga Rinpoche presides over the Vajrakilaya Drubchen Puja at Benchen Nangten Thosam Ling Shedra in Pharping

Please follow link to watch on youtube