“Aspiration to End Adversity” at Benchen Monastery

Benchen Library, January 21, 2021

We would like to offer our deep gratitude and appreciation to His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa for initiating an online prayer gathering themed “Aspiration to End Adversity” for the sake of all sentient beings during this unprecedented time. Enjoy this short clip that shows His Eminence Yangsi Tenga Rinpoche and all the lamas of Benchen Monastery at their joyful participation in this truly meritorious event. Karmapa Khyenno!

click here for video from Benchen Library on Youtube

 

༈  ༧སྐྱབས་གཅིག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསང་བའི་མཛོད་འཛིན། རང་ཅག་རྒྱལ་བ་ཀམ་ཚང་པ་ཡོངས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ། ༧སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་བརྩེ་བླ་ན་མེད་པས། རིས་མེད་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་གྱི་མཚན་མ་རང་སར་ཞི་བའི་སླད་དུ། དྲ་ཐོག་ནས་
༼རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་༽ཞེས་པ་སྐོང་ཚོགས་གནང་རྒྱུའི་མཛད་འཆར་སྤེལ་བར་སྐུ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བ་དང་སྦྲེལ། ཡང་སྲིད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་པའི་བདག་ཅག་བན་ཆེན་བླ་གྲྭ་ཡོངས་ནས་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་གྱིས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཉམས་ཞུགས་བགྱིད་པའི་བརྙན་ཐུང་འདིའང་དད་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབུལ་བ་དགྱེས་གཟིགས་ཡོང་བར་ཞུ།
 

BPL Newsletter

Benchen Phuntsok Ling Newsletter is available, please just click to register:  

BPL Newsletter Subscription