von Tempa Lama am 24. Februar 2018

Am 18. Februar 2018 kam Kyabje Tenga Rinpoche Yangsi in Sherab Ling an und empfing dort Segnungen von Kenting Tai Situ Rinpoche.